طراحی نقشه های ساختمانی

طراحی نقشه های ساختمان

در طراحی یک ساختمان تمامی افراد گروه طراحی در سیستم سازه برای کارایی بهتر وشرایط ایمنی مناسب باید به توافق برسند.
در تمامی سازه ها بجزسازه های بسیار بلند معمولاً ملاحظات سازه ای تحت الشعاع نیازهای معماری،فضایابی و زیباسازی قرار می گیرند، امکان کمتری برای مهندس سازه جهت ارائه یک فرم سازه ای مطلوب و راه حل هوشمندانه و بدیع فراهم می شود.گروه عمران با تجربه کافی ،دانش فنی ،مدیریتی درست وبا بهره گیری از نرم افزارهای قدرتمند طراحی وتحلیل سازه ساختمان وتسلط بر قوانین شهرداری ،طراحی سازه های خاص با حداقل مصرف آهن مصرفی مورد تایید نظام مهندسی می باشد.
مهمترین مطلب در طراحی سازه کار فرما وخواسته ایشان است.
سرعت بالا در کار ،هزینه مناسب ،کیفیت کار از خواسته های کارفرماست.
شرکت پادپارس در نظر دارد بنابر خواسنه شما مشتریان عزیز در سیستم سازه عمل نماید و مطابق با خواسته ها و محدودیت های شما از نقشه های متنوعی در این بخش بهره گیرد.