طراحی سوله های صنعتی

شرکت پادپارس با اقتصادی ترین و دقیق ترین طرح های های معماری و سازه و تاسیسات برقی مکانیکی با استفاده از نرم افزار های طراحی سوله و همچنین نرم افزار های طراحی مهندسی اقدام به طراحی سوله های صنعتی می نمایید.
شرکت پادپارس با بهرگیری از نیرو های متخصص اجرایی خود همچنین در خصوص اجرای ساخت سوله های صنعتی نیز در شهرک های صنعتی مجاور تهران پروژه هایی را اجرا نموده است.