مدیریت پیمان

 
 
از مزایای روش پیمان مدیریت می توان نکات زیر را مدنظر قرارداد:
 
 مدیر پیمان از ابتدای طرح میتواند با هماهنگی تیم طراح تجربیاتی که درساخت مرتبط به طراحی میشود را اعمال نماید و در نتیجه این امرباعث کاهش زمان، هزینه، اجرایی شدن بهتر طرح ها میگردد.
یکی از وظایف مدیرپیمان نظارت برعملیات اجرایی پیمانکاران در ساخت میباشدبنابراین نیازی به مهندسین مشاور برای خدمات نظارتی وجود ندارد.
 
برای هماهنگی ما بین پیمانکاران ساخت ورفع مشکلات آنان به این دلیل که تداخل در کارشان ایجاد نشودحضور مدیر پیمان بسیارموثراست .مدیر پیمان هنگامیکه به پیمانکاران خدمات دهد واز آنها پشتیبانی نماید باعث میشودعملیات اجرایی سریعتر انجام شود وهمچنین نقاط ضعف آنان پوشش داده شود.
 
-    هدف مدیر پیمان جلب رضایت کارفرماست وبیشتر به دنبال اینست کار خودرا بگونه ای انجام دهد که همکاری خود را در پروژه های دیگر با کارفرما ادامه دهد. 
 
مدیرپیمان تمامی قراردادهای ساخت را برعهده دارد وکلیه ریسکهای عملیات ساخت به مدیر پیمان انتقال داده خواهدشد ومسئولیت درست بودن عملیات اجرایی برعهده تنها یک پیمانکار است.
مدیر پیمان حق الزحمه خودرا به صورت تدریجی وهماهنگ با اجرای پروژه خواهد گرفت واین امر میتواند به نفع کارفرما باشد.
 
مدیر پیمان تلاش میکند که زمان اجرای پروژه را کاهش دهد تا به نفع طرفین باشد.