خدمات شهرداری

خدمات شهرداری

1-    اخذ جواز تخریب و نوسازی در کوتاه ترین زمان
2-    اخذ اضافه تراکم مجاز بر اساس ضوابط طرح تفضیلی شهر تهران
3-    اخذ پایانکار و گواهی عدم خلاف